MEDYCYNA CHIŃSKA

Celem medycyny chińskiej jest wzmacnianie ciała poprzez rozwijanie energii chi, aby mogło przeciwstawić się chorobie. Życie zgodnie z prawami natury, rozciągającymi się na cały wszechświat, ma zapewnić równowagę, która decyduje o zdrowiu.

chiny3

Ludzie są mikrokosmosem w makrokosmosie. W tym momencie punkt widzenia medycyny chińskiej odpowiada zachodniemu podejściu. Z drugiej strony jednak, żadna z filozofii medycznych zachodniego świata nie zastosowała, potwierdzonej przez naukę zasady, że materia jest skondensowaną, wysoce uporządkowaną energią. Chińska filozofia nazywa ją chi i mówi, że pochodzi z tao.

Tao i chi

Tao oznacza „drogę”. Jest nienamacalne. Można je ujrzeć jedynie poprzez to, jak się przejawia w różnych formach. To zależność wszystkich „rzeczy” od  „nie-rzeczy”.

Chi płynie przez ludzkie ciało kanałami – meridianami. Przenika do niego przez punkty energetyczne o niskiej oporności, zwane akupunkturowymi.

Zachowanie zdrowia zależy od tego czy energia chi przepływa swobodnie przez ciało, ożywiając całą jego strukturę.

Są dwa rodzaje energii chi: dziedziczona/prenatalna, którą otrzymujemy od rodziców oraz chi nabyta/postnatalna, otrzymywana z jedzenia, wody i powietrza.

Prenatalna pochodzi z dwóch źródeł: prenatalnego jing/esencji zgromadzonej w nerkach oraz ze środowiska, wpływając do ciała przez czubek głowy, skórę i oczy.

Yin i yang

To najstarsze prawo naukowe udokumentowane w medycynie chińskiej. Yin i yang nie istnieją oddzielnie. To dwie uzupełniające się i kontrastujące ze sobą energie, z których każda zawiera w sobie małą część tej drugiej.

W medycynie chińskiej yang reprezentuje męską zasadę: aktywność, to, co pozytywne, ciepło, ogień, światło, suchość, słońce. Płynie do góry i na zewnątrz, rozprzestrzeniając się. Yin to element żeński: negatywny, bierny, zimny, wąski, reprezentujący księżyc, ziemię, noc, wodę. Płynie w dół i kurczy się.

Przeciwstawnych cech yin i yang nie powinno się w żaden sposób interpretować ani wartościować.

Biegunowość yin i yang dotyczy wszystkiego, w tym również budowy i funkcji ludzkiego ciała. Wszystkie organy występują w parach, zgodnie z zasadą yin/yang. Tradycyjna chińska medycyna (TCM) stosuje tę zasadę do diagnozowania i leczenia chorób.

Choroba świadczy o braku równowagi pomiędzy yin i yang w ciele lub pomiędzy ciałem a środowiskiem. TCM dąży do skorygowania tej nierównowagi, co w naturalny sposób łagodzi też objawy choroby.

Pięć elementów

Pięć elementów powstaje w wyniku wzajemnego oddziaływania yin i yang. To przejawy chi w pięciu współzależnych, przeciwstawnych i uzupełniających się cyklach przekształcenia: narodzin (drzewo), dorastania (ogień), dojrzałości (ziemia), starzenia się (metal), i umierania (woda).

Te pięć faz widać we wszystkich przejawach natury, w tym również w ludzkim zachowaniu.

Pięć elementów jest od siebie współzależnych, a wzajemne oddziaływanie między nimi zachodzi w dwóch cyklach: twórczym i kontrolnym.

W cyklu twórczym) każdy element tworzy następny i dostarcza mu energii: drzewo podsyca ogień, ogień ogrzewa ziemię, ziemia rodzi metal, metal zatrzymuje wodę, woda karmi drzewo.

W cyklu kontrolnym  każdy element sprawuje pewną kontrolę nad innym, by utrzymać równowagę w całym systemie. Drzewo kontroluje ziemię za pomocą korzeni, ziemia – wodę, zapobiegając powodziom, woda panuje nad ogniem, ogień zmiękcza lub topi metal, metal kontroluje drzewo, tnąc je i rąbiąc.

Obydwa cykle zachodzą równocześnie, tworząc układ sprzężenia zwrotnego, aby zaprowadzić i utrzymać równowagę w przyrodzie oraz w ludzkim ciele.

U każdego człowieka jeden z elementów przejawia się najsilniej. Choć wszystkie wywierają wpływ na nasze życie, jeden dominuje. Elementy bezpośrednio oddziałują na naszą osobowość, emocje, potrzeby ducha, skłonności do słabości fizycznej.

Zaburzenie równowagi w którymkolwiek z pięciu elementów oznacza nierównowagę w przepływie chi, czego skutkiem jest choroba.

Przyczyną zaburzeń mogą być warunki zewnętrzne, wiążące się z pięcioma elementami  narządami głównymi oraz wewnętrzne, wynikające ze skrajnych, intensywnych emocji.

Drewno jest zawiązane z wiatrem i wpływa na pęcherzyk żółciowy i wątrobę. Ogień wiąże się z gorącym klimatem i wpływa na serce, jelito cienkie, krążenie osierdzie i potrójny ogrzewacz. Ziemia łączy się z wilgotnym klimatem. Wpływa na żołądek, śledzionę i trzustkę. Metal, związany z suchym klimatem, wpływa na płuca i jelito grube. Woda zaś, związana z klimatem zimnym, wpływa na pęcherz moczowy i nerki.

Chińska medycyna nie wspomina o bakteriach i wirusach, uznawanych za główne przyczyny wielu chorób przez zachodnich lekarzy. Można je jednak uwzględnić w jej paradygmacie.

Kiedy doświadczamy jednej lub więcej emocji w skrajnym natężeniu lub nie jesteśmy w stanie właściwie ich wyrazić bądź doświadczyć, dochodzi również do zaburzenia równowagi przepływu chi w organizmie.

Drzewo wiąże się z gniewem, wpływając na pęcherzyk żółciowy i wątrobę. Ogień łączy się z radością i wpływa na serce, krążenie, osierdzie i potrójny ogrzewacz. Woda związana z lękiem ma wpływ na pęcherz moczowy i nerki. Metal, związany z żalem i niepokojem, wpływa na płuca i jelito grube, zaś ziemia łącząc się ze współczuciem i potrzebami oddziałuje na żołądek, śledzionę i trzustkę.

Inne wewnętrzne przyczyny chorób to napięcie, zbyt duży wysiłek, niewłaściwa dieta, nadmierna aktywność seksualna, nadmiar śluzu, nieprawidłowe krzepnięcie krwi oraz zaburzenia dziedziczne.

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne są współzależne i ich wzajemne oddziaływanie prowadzi do powstania określonej grupy symptomów, które są oznaką braku równowagi w jednym lub więcej elementów.

Chińczycy już tysiące lat temu wiedzieli, że choroba  stanowi rezultat głównie niewłaściwego sposobu życia, wbrew naturalnym prawom wszechświata.

Meridiany

To sieć kanałów energii. Jest 12 głównych meridianów, występujących w parach po obu stronach ciała i stanowiących swoje lustrzane odbicie. Noszą one nazwy od najważniejszych narządów, które przenikają i zaopatrują w życiodajną energię.

Podczas gdy zachodnia medycyna skupia się na budowie i funkcjach poszczególnych narządów , w tradycyjnej medycynie chińskiej struktura danego organu to  nie tylko komórki, błony i mechanizmy, które nim rządzą ale również meridian odpowiadający za odżywianie go energią chi. To również jego powiązanie z innymi narządami oraz wzajemny wpływ , związanych z nim meridianów zgodnie zasadą pięciu przemian.

Meridiany partnerskie składają się z aspektu yin i yang oraz są zdominowane przez jeden z pięciu elementów.

element

narządy yang

narządy yin

drewno

pęcherzyk żółciowy

wątroba

ogień

jelito cienkie/potrójny ogrzewacz

serce/krążenie

ziemia

żołądek

śledziona/trzustka

metal

jelito grube

płuca

woda

pęcherz moczowy

nerki

Według TCM  mamy pięć narządów „pełnych” (przechowujących) oraz sześć ‘pustych” (funkcjonalnych). Narządy pełne, yin, mające zdolność magazynowania ale nie eliminowania, to serce, śledziona, płuca, wątroba, nerki. Ich funkcją jest produkowanie, przekształcanie, regulowanie i magazynowanie podstawowych substancji: chi, krwi, jing*, shen (ducha) i płynów ustrojowych.

Sześć meridianów pustych, yang, posiadających zdolność eliminowania ale nie magazynowania, to pęcherzyk żółciowy, żołądek, jelito cienkie, pęcherz moczowy i potrójny ogrzewacz.

Wszystkie meridiany mają dwa odcinki. Jeden w pobliżu powierzchni ciała i drugi wewnętrzny, w głębi organizmu.

Oprócz 12 meridianów narządowych mamy w ciele dwa meridiany „naczynia”, zwane meridianem „zarządzającym” i meridianem  „poczęcia”. Są to zbiorniki energii dla całej sieci meridianów, „zarządzający”  dla meridianów yang, „poczęcia” dla meridianów yin.

Związek refleksologii z medycyną chińską polega na tym, że ma ona pomóc w osiągnięciu i utrzymaniu równowagi energii chi przez pobudzenie odcinków meridianów, znajdujących się w stopach, jak również stymulowanie receptorów związanych z każdym meridianem.

*jing-esencja, stanowi podstawę wszelkiego życia organicznego, wspiera, odżywia oraz warunkuje rozmnażanie i rozwój.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s